สารบัญ

 1. ตู้กฤตภาค
 2. พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
 3. โครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 4. หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะของนายอำเภอด้านการบริหารอำเภอเชิงยุทธศาสตร์
 5. หลักสูตรนายอำเภอ(ทบทวน)
 6. หลักสูตรนายอำเภอ
 7. หลักสูตรปลัดอำเภอ
 8. หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
 9. รวมเรื่องพัฒนาบุคลากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 10. ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 11. หลักสูตรวิทยากรบริการประชาชน
 12. หลักสูตรวิทยากรการทะเบียน  
 13. หลักสูตรผู้ตรวจการทะเบียน
 14. เอกสารผลงานนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ
 15. วารสารวิถีธัญบุรี
 16. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 17. อื่น ๆ  

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะของนายอำเภอ ด้านการบริหารอำเภอเชิงยุทธศาสตร์

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2554
1 -   วปค. .html
ปีงบประมาณ 2551-2553
1

เอกสารหลักของการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้และทักษะนายอำเภอด้านการบริหารอำเภอ

เชิงยุทธศาสตร์

กง.พฝ. .ppt
2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ กง.พฝ. .doc
3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการอำเภอเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการ กง.พฝ. .doc
4 การบริหารการเปลี่ยนแปลง กง.พฝ. .ppt
5 กรณีตัวอย่างการสำรวจภาคสนาม กง.พฝ. .doc
6 กรณีตัวอย่างยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด กง.พฝ. .doc
7 โปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อม (program-SWOT) กง.พฝ. .ZIP
กลับสู่ด้านบน

หลักสูตรนายอำเภอ(ทบทวน)

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2554
1 -   วปค. .html
ปีงบประมาณ 2551-2553
1 ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)สำหรับนักบริหาร ศ.ทกฝ. .doc
2 การบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ศ.ทกฝ. .doc

 

กลับสู่ด้านบน

หลักสูตรนายอำเภอ

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2554
1 -   วปค. .html
ปีงบประมาณ 2551-2553
 1 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยภาคประชาชน : อ.พลากร วงศ์กองแก้ว รร.ปค. .doc
 2 แนวคิดการพัฒนาประเทศและพัฒนาสังคมไทย : อ.พลากร วงศ์กองแก้ว รร.ปค. .doc
 3

การจัดการพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ : อ.ภัทรพงศ์ เทพา

(ตอนที่ 1)   (ตอนที่ 2)   (ตอนที่ 3)  

รร.ปค. .pdf
 4 การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง(1) รร.ปค. .ppt
 5 การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง(2) รร.ปค. .ppt
 6

แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบสำนัีกนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2542 

รร.ปค. .ppt
 7 การจัดการความรู้ของกรมการปกครอง รร.ปค. .ppt
 8 กฏหมาย ปปง.กับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รร.ปค. .ppt
 9 ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และประเพณีในราชสำนัก รร.ปค. .ppt
 10 ภารกิจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. รร.ปค. .ppt
 11 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ : ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รร.ปค. .ppt
 12 การวิจัยสำหรับนักบริหาร : อ.สุขสันต์ บุณยากร รร.ปค. .ppt
 13 การใช้อำนาจทางปกครอง รร.ปค. .ppt
 14 การใช้ถ้อยคำภาษาอังกฤษบางคำในการสมาคม รร.ปค. .doc
 15 มารยาทในการต้อนรับ รร.ปค. .doc
 16 การทำงานเป็นทีม : ดร.สันทัด ศะศิวณิช รร.ปค. .doc
 17 การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอ รร.ปค. .doc
 18 การประชุม : ดร.สันทัด ศะศิวณิช  รร.ปค. .doc
 19 การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการจูงใจคน รร.ปค. .doc
 20 การพูดให้ชุมชนฟัง : ดร.สันทัด ศะศิวณิช รร.ปค. .doc
 21 การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ : ดร.สันทัด ศะศิวณิช รร.ปค. .doc
 22 คุณธรรม จริยธรรม กับบทบาทในหน้าที่ของบุคลากรขององค์กร รร.ปค. .doc
 23 การเจรจาต่อรอง : ดร.สันทัด ศะศิวณิช รร.ปค. .doc
 24 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างเสริมผู้นำและนักบริหารให้มีคุณธรรม รร.ปค. .doc
 25 มารยาทสังคม รร.ปค. .doc
 26 แนวทางในการกินอยู่เพื่อสุขภาพ รร.ปค. .doc
 27 อุปนิสัย 7 ประการของผู้นำและนักบริหารที่มีประสิทธิภาพสูง รร.ปค. .doc
 28 มารยาทในการใช้นามบัตร รร.ปค. .doc
 29 การประชุมระหว่างประเทศ รร.ปค. .doc
 30 การบริหารความหลากหลายทางวัฒนธรรม รร.ปค. .ppt
 31 กติกาการเรียนรู้ กิจกรรม การสร้างทีม รร.ปค. .ppt
 32 ทักษะการพัฒนาตนเองของนักปกครอง รร.ปค. .ppt
 33 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคมสู่ความสำเร็จ:ไมตรี อินทุสุต ศ.ทกฝ. .ppt
 34 การประชุมประเภทต่าง ๆ กง.วฝ. .html
 35 การพูดให้ชุมชนฟัง กง.วฝ. .html
 36 กระบวนการตัดสินใจของนักบริหาร กง.วฝ. .doc
 37 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท กง.วฝ. .doc
 38 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กง.วฝ. .doc
 39 การพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร กง.วฝ. .doc
 40 การบริหารการเงินการคลัง กง.วฝ. .doc
 41 แนวคิดและแนวทางการทำงานของนายอำเภอ กง.วฝ. .doc
 42 การคิดแบบนักบริหาร ศ.ทกฝ. .doc
 43 The GRID ศ.ทกฝ. .doc
 44 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับนักบริหาร ศ.ทกฝ. .doc
 45 สุขภาพทางอารมณ์ ศ.ทกฝ. .doc
 46 เอกสารผลงานนักศึกษาหลักสูตรนายอำเภอ กง.ปว. .html
กลับสู่ด้านบน

หลักสูตรปลัดอำเภอ

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2554
1 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ   รร.ปอ. .pdf
2 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง รร.ปอ. .ppt
3 การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ รร.ปอ. .ppt
4 การจัดการที่ดินและที่สาธารณะ รร.ปอ. .ppt
5 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท รร.ปอ. .ppt
6 การคุ้มครองดูแลที่ดินอันเป็นที่สาธารณะ รร.ปอ. .doc
7 การขายทอดตลาดและค้าของเก่า รร.ปอ. .ppt
8 งานทะเบียน รร.ปอ. .ppt
9 การสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน รร.ปอ. .ppt
10 แผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัด รร.ปอ. .ppt
11 การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ รร.ปอ. .ppt
12 พ.ร.บ.การพนัน รร.ปอ. .ppt
13 การพัสดุและการป้องกันการทุจริต รร.ปอ. .ppt
14 แผนชุมชน รร.ปอ. .ppt
15 คู่มือและเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม รร.ปอ. .ppt
16 การจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. รร.ปอ. .ppt
17 การบริหารเชิงกลยุทธ์ รร.ปอ. .ppt
ปีงบประมาณ 2551-2553
*** หลักสูตรปลัดอำเภอบรรจุใหม่(อนุมัติ) ปี พ.ศ.2552 กง.ปว. .doc
1 พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ.2474 รร.ปอ. .ppt
2 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 รร.ปอ. .ppt
3 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2542 รร.ปอ. .ppt
4 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2542 รร.ปอ. .ppt
5 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาวุธปืนและวัตถุระเบิด รร.ปอ. .ppt
6 การปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศน์การให้บริการแนวใหม่ รร.ปอ. .ppt
7 การบริหารงานบุคคลของกรมการปกครอง รร.ปอ. .ppt
8 การอำวยความเป็นธรรมและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง รร.ปอ. .ppt
9 การคลังและงบประมาณ รร.ปอ. .ppt
10 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รร.ปอ. .ppt
11 การชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของฝ่ายปกครอง รร.ปอ. .pdf
12 กฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้ รร.ปอ. .pdf
13 ปลัดอำเภอผู้ได้รับการคัดเลือกฯ กง.วฝ. .doc
14 นโยบายและงานเน้นหนักของกรมการปกครอง กง.วฝ. .doc
15 เทคนิคและจิตวิทยาในการบริการประชาชน กง.วฝ. .doc
16 ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน::ประสาร มฤคพิทักษ์ กง.วฝ. .doc
17 การพัฒนาความคิด กง.วฝ. .doc
18 เฉลยแบบทดสอบความรู้(Pre-Post Test) กง.ผง. html
19 การชันสูตรพลิกศพ กง.วฝ. .doc
20 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กง.วฝ. .doc
21 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม : อ.วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ สน.อธ. .ppt

 

กลับสู่ด้านบน

หลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2554
1 -   วปค. .html
ปีงบประมาณ 2551-2553
1 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. และการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ.2550 ศ.ทกฝ. .pdf
2 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ศ.ทกฝ. .pdf
3 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 ศ.ทกฝ. .pdf
4 การจัดทำแผนชุมชน : อ.สุขสันต์ บุณยากร กง.วฝ. .ppt
5 การจัดการที่ดินและที่สาธารณประโยชน์ : อ.สุรพล เทียนสุวรรณ รร.สส. .ppt
6 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน : อ.ชูเกียรติ มุทธากาญจน์ อธ.วปค. .ppt
7 กลยุทธ์ฝ่ายปกครองในการเข้าถึงและแก้ไขปัญหาของประชาชน รร.สส. .doc
8 หลักและวิธีการดำเนินคดีอาญาในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง รร.สส. .ppt
9 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รร.สส. .ppt
10 เศรษฐกิจและการค้าชายแดนระหว่างประเทศ รร.สส. .ppt
11 การนำนโยบายไปปฏิบัติ : ศ.ดร.สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ รร.สส. .ppt
12 อุดมการณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : อ.ชัยรัตน์ พรหมบุปผา รร.สส. .ppt

 

กลับสู่ด้านบน

รวมเรื่องพัฒนาบุคลากร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2554
1 -   วปค. .html
ปีงบประมาณ 2551-2553
1 โอวาทจุฬาราชมนตรี กง.วฝ. .doc
2 ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิม กง.วฝ. .doc
3

อธิบดีกรมการปกครองพบนักศึกษาหลักสูตร จนท.ปค.ผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1,2 และ 3

กง.วฝ. .doc
4 หลักกฎหมายและวัฒนธรรมอิสลาม (กฎหมายอิสลาม) กง.วฝ. .doc
5 หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านในฝัน (One Tambon One Happy Village) กง.วฝ. .doc
6

การกำหนดโครงสร้างการบริหารงานและกำหนดอัตรากำลังของที่ทำการปกครอง

อำเภอ/กิ่งอำเภอ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้า

ประจำตำบล

กง.วฝ. .doc
7 นโยบายสร้างสันติสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กง.วฝ. .doc
8 การรักษาความสงบเรียบร้อยและการอำนวยความเป็นธรรม กง.วฝ. .doc
9 อิสลามศึกษา กง.วฝ. .doc
10 การบริการประชาชนของกรมการปกครอง และการสร้างจิตสำนึก กง.วฝ. .doc
11 พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กง.วฝ. .doc
12 กรมการปกครองกับการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศ.ทกฝ. .doc

 

กลับสู่ด้านบน

ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2555
1

จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเครื่องติดไวรัส

ศ.ทกฝ.

.pdf

       
ปีงบประมาณ 2554
1 นโยบาย ICT และระบบ MIS,GIS กรมการปกครอง : อ.ชลธิชา เจริญวรรณยิ่ง   ศ.ทกฝ. .pdf
2 โปรแกรมสำเร็จรูป MS Excel   ศ.ทกฝ. .pdf
3 คู่มือคอมพิวเตอร์พื้นฐาน : อ.ไกรวิทย์ เอกธรรมสุทธิ์   ศ.ทกฝ. .pdf
4 อินเตอร์เน็ตและอีเมล์ : อ.ไกรวิทย์ เอกธรรมสุทธิ์   ศ.ทกฝ. .pdf
5 การซ่อมบำรุงเบื้องต้น   ศ.ทกฝ. .pdf
6 คู่มือ HTML   ศ.ทกฝ. .pdf
7 การสร้าง Mail Merge ด้วย MS Word   ศ.ทกฝ. .pdf
8 คู่มือสร้างเว็บด้วย word2003   ศ.ทกฝ. .pdf
9 การวาดภาพและประดิษฐ์อักษรด้วย word2003   ศ.ทกฝ. .pdf
10 การใช้งาน macromedia dreamweaver 3.0   ศ.ทกฝ. .pdf
ปีงบประมาณ 2551-2553
1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์:อ.เดชรัตน์ ไตรโภค ศ.ทกฝ. .htm
2 การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น:อ.เดชรัตน์ ไตรโภค ศ.ทกฝ. .pdf
3 Microsoft Word เบื้องต้น:อ.เดชรัตน์ ไตรโภค ศ.ทกฝ. .htm
4 Microsoft Excel เบื้องต้น:อ.เดชรัตน์ ไตรโภค ศ.ทกฝ. .htm
5 Microsoft Publisher เบื้องต้น:อ.เดชรัตน์ ไตรโภค ศ.ทกฝ. .htm
6 การใช้ Internet เบื้องต้น:อ.เดชรัตน์ ไตรโภค ศ.ทกฝ. .doc
7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 1 ศ.ทกฝ. .doc
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2 ศ.ทกฝ. .doc
9 ความรู้เรื่อง Excel ศ.ทกฝ. .xls
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ศ.ทกฝ. .ppt
11 การลง winrouts ศ.ทกฝ. .doc
12 การจัดการ Harddisk ศ.ทกฝ. .doc
13 Information Technology 1 ศ.ทกฝ. .doc
14 Information Technology 2 ศ.ทกฝ. .ppt
15 Information Technology ศ.ทกฝ. .doc
16 นโยบายด้าน IT ศ.ทกฝ. .ppt
17 การใช้โปรแกรม SPSS ศ.ทกฝ. .doc
18 ทดสอบความเข้าใจภาษา HTML เบื้องต้น ศ.ทกฝ. html
19 E-learning : Introduction to Information Technology ศ.ทกฝ. html

 

กลับสู่ด้านบน

หลักสูตรวิทยากรบริการประชาชน

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2554
1 -   วปค. .html
ปีงบประมาณ 2551-2553
1 รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษ ศ.ทกฝ. .htm
2 วิสัยทัศน์การบริการ ศ.ทกฝ. .doc
3 รวมเรื่องเสวนาธุรกิจ : อ.วิทยา ด่านธำรงกูล อ.วิทยา .html
4 ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของงานบริการประชาชน ศ.ทกฝ. .doc
5 สูตรแห่งความสำเร็จ ศ.ทกฝ. .ppt

 

กลับสู่ด้านบน

วิทยากรการทะเบียน รุ่นที่ 1/2552

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2554
1 -   วปค. .html
ปีงบประมาณ 2551-2553
1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในงานทะเบียน รร.นอ. .ppt
2 การบริหารความเสี่ยง รร.นอ. .ppt
3 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การให้บริการงานทะเบียน รร.นอ. .ppt
4 การทะเบียนชื่อ รร.นอ. .ppt
5 คำนำหน้านาม รร.นอ. .ppt
6 การทะเบียนทั่วไป รร.นอ. .ppt
7 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงานราชการยุคใหม่ รอง.อธ.วปค. .ppt
8 กระบวนการเทคโนโลยีและสารสนเทศการดำเนินการงานทะเบียน (1) รร.นอ. .ppt
9 กระบวนการเทคโนโลยีและสารสนเทศการดำเนินการงานทะเบียน (2) รร.นอ. .ppt
กลับสู่ด้านบน

โครงการเพิ่มพูนคุณวุฒิกำนันผู้ใหญ่บ้าน (ออกอากาศรายการสารพันวิชาการกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน)

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2554
1 -   วปค. .html
ปีงบประมาณ 2551-2553
1 กลุ่มสตรีกับการพัฒนาหมู่บ้าน   วปค. .doc
2 การแก้ปัญหาความยากจนในหมู่บ้าน   วปค. .doc
3 การจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้าน   วปค. .doc
4 การปรับปรุงการบริหารหมู่บ้านเพื่อการพัฒนา   วปค. .doc
5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   วปค. .doc
6 การป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุทางบกในช่วงเทศกาล   วปค. .doc
7 การรักษาความเรียบร้อยในยหมู่บ้าน   วปค. .doc
8 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับการเผชิญภัยหนาว   วปค. .doc
9 ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานในหมู่บ้าน   วปค. .doc
10 เวทีประชาคมหมู่บ้าน   วปค. .doc
11 หมู่บ้านอนามัยดี   วปค. .doc
12 หลักการทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ได้รางวัลยอดเยี่ยม   วปค. .doc
13 การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท   วปค. .doc
14 ประกันราคาข้าว : มาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในการช่วยเหลือชาวนา   วปค. .doc
15 การป้องกันอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มในหมู่บ้าน   วปค. .doc
16 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน   วปค. .doc
17 "นาง" "นางสาว" สำคัญต่อหญิงไทยอย่างไร   วปค. .doc
18 การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   วปค. .doc
19 การประนีประนอมข้อพิพาทของหมู่บ้าน   วปค. .doc
20 ไทยเข้มแข็ง   วปค. .doc
21 การอำนวยความเป็นธรรมในหมู่บ้าน   วปค. .doc
22 บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต่อการสร้างค่านิยมที่ดีให้เยาวชน   วปค. .doc
23 ส.อ.บ. 3 มาตราการหลักสยบไข้หวัดใหญ่ 2009   วปค. .doc
24 การสร้างความสมานฉันท์ในหมู่บ้าน   วปค. .doc
25 การพัฒนาประชาธิปไตยในหมู่บ้าน   วปค. .doc
26 อ้วน...โรคร้ายเงียบของคนไทย   วปค. .doc
27 แต่งงาน การหย่า ตัวชี้วัดสังคมเข้มแข็ง   วปค. .doc
28 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย   วปค. .doc
29 การจัดทำและบริหารแผนหมู่บ้าน   วปค. .doc
30 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   วปค. .doc
31 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอย่างยั่งยืน   วปค. .doc
32 มาช่วยกันสร้างความสุขมวลรวมของหมู่บ้านกันเถอะ   วปค. .doc
33 หุ้นส่วนร่วมพัฒนาหมู่บ้าน   วปค. .doc
34 บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับความมั่นคง   รอง อปค. .doc
35 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ กับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   วปค. .doc
36 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน   วปค. .doc

 

กลับสู่ด้านบน

กลับสู่ด้านบน

หลักสูตรผู้ตรวจการทะเบียน

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2554
1 -   วปค. .html
ปีงบประมาณ 2551-2553
1 แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจการทะเบียน   อ.สุขสันติ์ บุญยากร .pdf
1 รายงานการวิเคราะห์เพื่อจัดทำหลักสูตรผู้ตรวจการทะเบียน   อ.สุขสันติ์ บุญยากร .pdf
กลับสู่ด้านบน

 

กลับสู่ด้านบน

 


อื่น ๆ

ลำดับ รายชื่อเอกสาร หน่วยงาน หมายเหตุ
ปีงบประมาณ 2555
1 การจัดการเชิงกลยุทธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ศ.ทกฝ. .pdf
2 Butterfly Effect ศ.ทกฝ. .pdf
3 กิจการเพื่อสังคม เพื่อความสมดุล ศ.ทกฝ. .pdf
4 parallel of love ศ.ทกฝ. .pdf
5 การก่อการร้ายหรือก่อความไม่สงบ ศ.ทกฝ. .pdf
ปีงบประมาณ 2554
1 แผนการจัดการความรู้ประจำปี 2554   วปค. .html
ปีงบประมาณ 2551-2553
1 คู่มือการศึกษาอบรมวิทยาลัยการปกครอง   วปค. .html
2 คู่มือเรียนรู้ 2 (Best practices ประจำปีงบประมาณ 2552)   วปค. .html
3 คู่มือเรียนรู้ (Best practices ประจำปีงบประมาณ 2551)   วปค. .html
4 แผนการจัดการความรู้กรมการปกครอง(ปีงบประมาณ 2551) วปค. .html
5 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2551-2554) วปค. .html
6 คำกล่าวในงานพิธีหรือโอกาสต่าง ๆ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
สำหรับข้าราชการฝ่ายปกครอง
 
วปค. .pdf
7 ระบบบริหารราชการไทย : นายสุขสันติ์ บุณยากร หน.กง.วผ .pdf
8 สรุปชุดหนังสือ Harvard Business Essential เรื่อง การสอนงาน ปรึกษางาน และดูงาน : นายอนันต์ ไชยศักดิ์ รอง อธ.วปค. .pdf
9 จับชีพจรประเทศไทย ตัวชี้วัดประชาธิปไตยและธรรมภิบาลปี 2548-2549 กง.พฝ. .html
10 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร : ผศ.ดร.ศิรภัสสร วงศ์ทองดี/21 ส.ค.50 ศ.ทกฝ. .ppt
11 การกำหนดสถานภาพบุคคล กง.ผง. .html
12 พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  ศ.ทกฝ. .html
13 แผนการจัดการความรู้กรมการปกครอง ปี 2552 กง.ผง. .html
14 การกำหนดสถานภาพบุคคล กง.ผง. .html
15 การพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย กง.ผง. .html
16 การจัดการความรู้ในพระพุทธศาสนา กง.ผง. .html
17 การจัดการความรู้คืออะไร กง.ผง. .html
18 แนวทางการการปฏิบัติราชการตามหลักการ วิธีคิด วิธีทรงงาน และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กง.ผง. .html

 

กลับสู่ด้านบน

รวบรวมและจัดทำโดยวิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
Copyright © ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยการปกครอง