เข็มดวงตราวิทยาลัยการปกครองโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการปกครอง

วิทยาลัยการปกครอง เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกรมการปกครอง แต่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจาก สำนักและกองต่าง ฯ ตรงที่มีความเป็นสถาบันด้านการให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรของกรมการปกครอง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรประชาชนต่าง ฯ

ดังนั้น คณะรัฐมนตรี จึงมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการวิทยาลัยการปกครองขึ้น เพื่อกำกับ ดูแล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการปกครอง ดังนี้

1. คณะกรรมการวิทยาลัยการปกครอง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่23 สิงหาคม 2526 ปรับปรุง และแต่งตั้ง คณะกรรมการ วิทยาลัยการปกครอง ประกอบด้วย

1.1 คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
(3) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือผู้แทน กรรมการ
(4) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน กรรมการ
(5) ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน กรรมการ
(6) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายปกครอง) กรรมการ
(7) อธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู้แทน กรรมการ
(8) อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ
(9) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กรรมการ
(10) ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กรรมการ
(11) นายกสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ
(12) รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) กรรมการ
(13) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
(14) อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรรมการและเลขานุการ
(15) รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายวิชาการ)กรรมการและ ผู้ช่วยเลขา ฯ
(16) รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม) กรรมการและผู้ช่วยเลขา ฯ

1.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(1) นายชูสง่า ฤทธิประสาสน์ (ถึงแก่กรรม)
(2) นายชลอ ธรรมศิริ
(3) ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ (ถึงแก่กรรม)
(4) พลเอกสายหยุด เกิดผล
(5) ดร.กระมล ทองธรรมชาติ

2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยการปกครอง ได้มีคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 682/2533 ลงวันที่15 พฤศจิกายน 2533 ปรับปรุงและแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยการปกครองขึ้น เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิทยาลัยการปกครอง ประกอบด้วย

(1) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฝ่ายบริหาร) ประธานกรรมการ
(2) อธิบดีกรมการปกครอง รองประธานกรรมการ
(3) รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายบริหารราชการทั่วไป) กรรมการ
(4) อธิการวิทยาลัยการปกครอง กรรมการ
(5) รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายวิชาการ) กรรมการ
(6) รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง (ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม) กรรมการ
(7) ผู้อำนวยการพัฒนาการเมืองและการปกครองสำนักนโยบายและแผนมหาดไทย กรรมการ
(8) หัวหน้าสำนักอธิการวิทยาลัยการปกครอง กรรมการและเลขานุการ